ఒకసారి చదివినంత మాత్రాన మన సమస్త పాపాలని తీసేస్తుంది.

Friday, May 14, 2010

42వ దినము, యుద్ధకాండ

దేవతలందరితో పాటుగా అక్కడికి వచ్చిన శివుడు అన్నాడు " నాయన రామ! నీ తమ్ముడైన భరతుడు అయోధ్యలో దీనంగా ఉన్నాడు, ఆయనని ఓదార్చు. నీ తల్లి అయిన కౌసల్యని ఊరడించు. కైకేయి, సుమిత్రలకి నమస్కరించు. లక్ష్మణుడిని ఊరడించు. ఇక్ష్వాకు వంశీయులు ఇంతకాలం నుంచి పరంపరాగతంగా పరిపాలిస్తున్న రాజ్యాన్ని నువ్వు పరిపాలించి, నీవారిని సంతోషపెట్టు. ఏ వంశంలో నువ్వు జన్మించావో ఆ వంశాన్ని పెంచు. యాగాలు చెయ్యి, బ్రాహ్మణులకు భూరి దానాలు చేసి పరమ సంతృప్తిని పొందు. తదనంతరం స్వర్గానికి చేరుకుందువుగాని. అదిగో, ఆ విమానంలో మీ తండ్రిగారైన దశరథ మహారాజు ఉన్నారు, వెళ్ళి చూడు " అన్నాడు.

తండ్రిని చూడగానే లక్ష్మణుడితో కలిసి రాముడు నమస్కారం చేశాడు. అప్పుడు దశరథుడు రాముడిని ఒకసారి ఆనందంతో గట్టిగా కౌగలించుకొని తన తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకుని " రామ! నేను స్వర్గలోకంలో విహరించానురా, ఇంద్రలోకంలో తిరిగానురా, కాని నువ్వు లేకపోతె అది కూడా నాకు పెద్ద సుఖంగా అనిపించలేదురా. ఆనాడు నీకు పట్టాభిషేకాన్ని చేద్దాము అనుకోవడం, నేను ఎంతో ఆనందాన్ని పొందడం, రాత్రి కైక దెగ్గరికి వెళ్ళడం, కైక వరాలు కోరడం, నీ పట్టాభిషేకం భగ్నం అవ్వడం, ఆనాడు నేను ఏడ్చి ఏడ్చి నా శరీరాన్ని వదిలిపెట్టడం నాకు ఇంకా జ్ఞాపకం ఉన్నాయి. నేను ఇప్పుడు తెలుసుకున్నదేంటంటే, ఆ పట్టాభిషేకం భగ్నం అవ్వడానికి కారణం దేవతలు. రావణ సంహారం జెరగాలి కనుక దేవతలు ఆనాడు నీ పట్టాభిషేకాన్ని భగ్నం చేశారు " అన్నాడు.

అప్పుడు రాముడు " ఆనాడు మీరు భావనా వ్యగ్రతని పొంది, నా పట్టాభిషేకం భగ్నం అవ్వడానికి కైకమ్మ కారణం అనుకొని ' ఇప్పుడే నేను నిన్ను విడిచిపెట్టేస్తున్నాను, నువ్వు నా భార్యవి కావు, నీ కుమారుడు భరతుడు నాకు కొడుకు కాదు ' అన్నారు. ఆ మాటని మీరు ఉపసంహారం చెయ్యండి, నేను సంతోషిస్తాను " అన్నాడు.

అప్పుడు దశరథుడు " నువ్వు కోరుకున్నటు తప్పకుండా జెరుగుతుంది " అన్నాడు. తరువాత ఆయన లక్ష్మణుడితో " నాయన లక్ష్మణా! నువ్వురా ప్రాజ్ఞుడవి అంటె. చక్కగా అన్నయ్య సేవ చేశావు, ఇలాగె సర్వకాలములయందు అన్నయ్యని, వదినని సేవిస్తూ నీ జన్మ చరితార్ధం చేసుకో " అన్నాడు.

అప్పుడు దశరథుడు రామలక్ష్మణుల వెనకాల తనకి నమస్కారం చేస్తూ నిలబడ్డ సీతమ్మని దెగ్గరికి పిలిచి " అమ్మా సీతమ్మ! నీ మనస్సుకి కష్టం కలిగిందా. ' సీత! నీతో నాకు ప్రయోజనం లేదు, నిన్ను విడిచిపెట్టేస్తున్నాను, నీ ఇష్టం వచ్చిన చోటికి వెళ్ళు ' అని మావాడు అన్నాడు కదా, అలా అన్నాడని నువ్వు బాధపడ్డావ. ఇవ్వాళ నేను ఊర్ధలోకవాసినమ్మా, తప్పు మాట చెబితే కిందకి పడిపోతాను, నీకొక నిజం చెప్పనా, రాముడికి నీమీద ఎప్పుడూ అటువంటి అభిప్రాయం లేదు. ఆ మాట ఎందుకన్నాడో తెలుసా, నిన్ను వేరొకరు ఎప్పుడూ వేలెత్తి చూపించకూడదని మావాడి తాపత్రయం.

కూతురా! నువ్వు ఇవ్వాళ చేసిన పతి సేవ వల్ల జెరిగిన గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసా, ఇతఃపూర్వం పతివ్రతలై భర్తని సేవించిన వాళ్ళందరి చరిత్రలను పక్కన పెట్టి, పతివ్రత అంటె సీతమ్మ అని నిన్ను చూపిస్తున్నారు. నీలాంటి కోడలు నా వంశానికి రావడం నా అదృష్టం. నీకు నేను ఇంక చెప్పడానికి ఏమిలేదమ్మ, నీకు అన్నీ తెలుసు, కాని మామగారిగా ఒక్క మాట చెబుతాను. అమ్మా! భర్త మాత్రమే దైవము అని తెలుసుకో " అన్నాడు.

తరువాత దశరథుడు విమానంలో ఊర్ధలోకాలకి వెళ్ళిపోయాడు.

అప్పుడు దేవేంద్రుడు " రామ! ఒకసారి మేము వచ్చి దర్శనం ఇస్తే, ఆ దర్శనం వృధా కాకూడదు. అందుకని ఏదన్నా ఒక వరం కోరుకో " అన్నాడు.

రాముడన్నాడు " నాకోసమని తమ యొక్క కొడుకులని, భార్యలని విడిచిపెట్టి ఎన్నో కోట్ల వానరములు, భల్లూకములు, కొండముచ్చులు యుద్ధానికి వచ్చాయి. అలా వచ్చిన వాటిలో కొన్ని మిగిలాయి, మిగిలిన వాటిలో కొన్నిటికి చేతులు తెగిపోయాయి, కొన్నిటికి కాళ్ళు తెగిపోయాయి, కొన్ని ఇంకా యుద్ధభూమిలో రక్తం ఓడుతూ పడున్నాయి, కొన్ని యమ సదనమునకు వెళ్ళిపోయాయి. మీరు నిజంగా నాయందు ప్రీతి చెందినవారైతే, యమ సదనమునకు వెళ్ళిన వానరములన్నీ బతకాలి, యుద్ధభూమిలో కాళ్ళు తెగిపోయి, చేతులు తెగిపోయి పడిపోయిన కోతులు, కొండముచ్చులు, భల్లూకాలు మళ్ళి జవసత్వములతో పైకి లేవాలి. అవన్నీ యుద్ధానికి వచ్చేటప్పుడు ఎంత బలంతో ఉన్నాయో ఇప్పుడు మళ్ళి అంతే బలంతో ఉండాలి. వీళ్ళందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడ చెట్లకి ఫలాలు ఫలించాలి, పువ్వులు పుయ్యాలి, అక్కడ సమృద్ధిగా తేనె ఉండాలి, వాళ్ళు తాగడానికి ఎప్పుడూ మంచి నీరు ప్రవహిస్తూ ఉండాలి " అన్నాడు.

ఇంద్రుడు " తప్పకుండా నీకు ఈ వరాన్ని కటాక్షిస్తున్నాను " అన్నాడు.

వెంటనే యుద్ధ భూమిలో పడి ఉన్నవారు లేచి వచ్చారు, యమ సదనానికి వెళ్ళినవారు తిరిగి వచ్చేశారు. వానరులందరూ పరమ సంతోషాన్ని పొందారు.

ఆరోజు రాత్రి అక్కడ విశ్రమించారు, మరునాడు ఉదయం రాముడు విభీషణుడిని పిలిచి " నేను తొందరగా అయోధ్య చేరుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడినుంచి కాలి నడకన వెళితే చాలా సమయం పడుతుంది కనుక తొందరగా వెళ్ళడానికి ఏదన్నా ప్రయాణ సాధనం ఏర్పాటు అవుతుందా " అన్నాడు.

విభీషణుడు " మన దెగ్గర పుష్పక విమానం ఉంది, ఉత్తర క్షణంలో మీరు అయోధ్యకి చేరిపోతారు. ఇన్ని కష్టాలు పడ్డారు కదా, సీతమ్మ లభించింది కదా, సీతమ్మ అభ్యంగన స్నానం ఆచరించి, పట్టు పుట్టం కట్టుకుని, నగలు అలంకరించుకుంది కదా, మీరు కూడా తలస్నానం చేసి, పట్టు పుట్టాలు కట్టుకుని, ఆభరణములను దాల్చి, నా దెగ్గర బహుమతులు అందుకొని మీరు బయలుదేరితే నేను ప్రీతి పొందుతాను " అన్నాడు.

అప్పుడు రాముడు " నా తమ్ముడైన భరతుడు అక్కడ జటలు పెంచుకొని, మట్టి పట్టిన వస్త్రం కట్టుకొని, నా పాదుకలని సింహాసనం మీద పెట్టి, నన్ను చూడాలని శోకిస్తు రాజ్యం చేస్తున్నాడు. ఆ భరతుడు స్నానం చెయ్యకముందు నేను స్నానం చెయ్యనా. భరతుడు పట్టుపుట్టం కట్టుకోకముందు నేను కట్టుకోన. భరతుడు ఆభరణాలు పెట్టుకోకముందు నేను పెట్టుకోన. నాకు తొందరగా భరతుడిని చూడాలని ఉంది " అన్నాడు.

విభీషణుడు వెంటనే పుష్పక విమానాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు, రాముడు ఆ విమానాన్ని అధిరోహించాక " మీరందరూ నాకోసం చాలా కష్టపడ్డారు, ఇక మీరు విశ్రాంతి తీసుకోండి. నేను బయలుదేరతాను......." అని చెబుతుండగా, అక్కడున్న వాళ్ళందరూ అన్నారు " మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి మేము ఉండలేము, మేము మీతో అయోధ్యకి వచ్చేస్తాము. మేము అక్కడ ఎక్కువ రోజులుండి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టము, మిమ్మల్ని కన్న కౌసల్యని ఒకసారి చూడాలని ఉంది, మీరు పట్టాభిషిక్తులై సింహాసనం మీద కూర్చుంటె చూడాలని ఉంది రామ " అన్నారు.

విశాల హృదయుడైన రాముడు సరె అనేసరికి అక్కడున్న వాళ్ళందరూ ఆ పుష్పక విమానంలోకి గబగబా ఎక్కేశారు. తరువాత ఆ విమానం ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోయింది. అప్పుడు రాముడు సీతమ్మకి ఆ పుష్పక విమానం నుండి కిందకి చూపిస్తూ " సీత చూశావ, ఇదే నేను రావణుడిని పడగొట్టిన ప్రదేశం. అదిగో అది కుంభకర్ణుడు పడిపోయిన ప్రదేశం, అది నరాంతకుడు పడిపోయిన ప్రదేశం, ఇది హనుమ విరూపాక్షుడిని పడగొట్టిన ప్రదేశం. ఆ సముద్రంలో ఉన్న సేతువుని మేము వానరములతో కలిసి నిర్మించాము. ఇక్కడే మేమందరమూ కూర్చుని ఈ సముద్రాన్ని ఎలా దాటడం అని అనుకున్నాము. ఇదే కిష్కింద, ఇక్కడి నుంచే వానరులు అన్ని దిక్కులకి నీ జాడ కనిపెట్టడానికి బయలుదేరారు " అని చెప్తుంటే సుగ్రీవుడు గబగబా వచ్చి " రామ! మనం కిష్కింద మీద నుంచే వెళుతున్నాము కదా, నా భార్యలు తార, రుమ చూస్తుంటారు, వాళ్ళని కూడా ఎక్కించుకుందాము " అన్నాడు.

అప్పుడా పుష్పకాన్ని కిందకి దింపారు. సుగ్రీవుడు వెంటనే వెళ్ళి తార, రుమలకి విషయాన్ని చెప్పి రమ్మన్నాడు. అప్పుడు తార మిగిలిన ఆడవారి దెగ్గరికి వెళ్ళి " రండి, రండి, సుగ్రీవుడు జయాన్ని సాధించి రామ పట్టాభిషేకానికి వెళుతున్నారు. మంచి మంచి బట్టలు, ఆభరణాలు వేసుకుని అందరూ వచ్చెయ్యండి " అనింది. అప్పుడు వాళ్ళు మానవ కాంతలగా కామరూపాలని పొంది, పట్టుపుట్టాలు, ఆభరణములు వేసుకుని, పుష్పక విమానానికి ప్రదక్షిణం చేసేసి, లోపలికి ఎక్కి " సీతమ్మ ఎక్కడ? సీతమ్మ ఎక్కడ? " అని అడిగారు.  

" ఆవిడే సీతమ్మ " అని చూపిస్తే అందరూ వెళ్ళి ఆమెకి నమస్కరించారు. అప్పుడు సీతమ్మ వాళ్ళందరినీ సంతోషంగా కౌగలించుకొని, పలకరించింది.

మళ్ళి రాముడన్నాడు " సీత! అదే ఋష్యమూక పర్వతం, అక్కడే నేను సుగ్రీవుడు కలుసుకున్నాము. అది శబరి యొక్క ఆశ్రమం. అక్కడున్న చిక్కటి వనంలోనే కబంధుడిని చంపాను. చూశావ సీత, అది మనం ఉన్న పంచవటి ఆశ్రమం, ఇక్కడే రావణుడు నిన్ను అపహరించాడు " అని రాముడు చెబుతుంటే సీతమ్మ గబుక్కున రాముడి చెయ్యి పట్టుకుంది.

కొంతముందుకి వెళ్ళాక " అదే అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమం, ఇక్కడే అగస్త్యడు నాకు రావణ సంహారం కోసం అస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు. అక్కడ కనపడుతున్నది సుతీక్షణుడి ఆశ్రమం. అక్కడ కనపడుతున్నది చిత్రకూట పర్వతం, ఇక్కడే మనం తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళము " అన్నాడు.

అలా ఆ పుష్పకం కొంత ముందుకి వెళ్ళాక వాళ్ళకి భారద్వాజ మహర్షి యొక్క ఆశ్రమం కనపడింది. అప్పుడు ఆ పుష్పకాన్ని అక్కడ దింపి, భారద్వాజుడికి నమస్కరించారు. అప్పుడు భారద్వాజుడు " రామ! నేను నా తపఃశక్తితో అన్ని కాలములయందు నీ గురించి తెలుసుకుంటున్నాను. నువ్వు రావణ సంహారం చెయ్యడం కూడా నాకు తెలుసు. ఇవ్వాళ ఒక్క రాత్రి నా దెగ్గర ఉండి, విశ్రాంతి తీసుకొని, నా ఆతిధ్యం తీసుకొని బయలుదేరు " అన్నాడు.

అప్పుడు రాముడు హనుమంతుడిని పిలిచి " హనుమ! నువ్వు ఇక్కడినుంచి బయలుదేరి వెళ్ళి, గంగానది ఒడ్డున శృంగిభేరపురంలో గుహుడు ఉంటాడు, అతను నాకు మిక్కిలి స్నేహితుడు. ఆ గుహుడికి నా క్షేమ సమాచారం చెప్పి, పట్టాభిషేకానికి రమ్మని చెప్పు. తరువాత అక్కడినుంచి బయలుదేరి అయోధ్యలో అందరూ కుశలంగా ఉన్నారా అని కనుక్కొని నందిగ్రామానికి వెళ్ళి, నేను తిరిగొస్తున్నాను అని భరతుడికి చెప్పి, ఆయన ముఖకవళికలు గమనించు. భరతుడి ముఖంలో ఏదన్నా కొంచెం బెంగ నీకు కనపడితే వెంటనే వెనక్కి వచ్చెయ్యి. ఇంక నేను అయోధ్యకి రాను, భరతుడు అయోధ్యని పాలిస్తాడు. ఈ విషయాన్ని నువ్వు జాగ్రత్తగ కనిపెట్టి తిరిగిరా " అన్నాడు.

వెంటనే హనుమంతుడు అక్కడినుంచి బయలుదేరి గుహుడిని కలుసుకొని, ఆయనని పలకరించి, రాముడు చెప్పిన విషయాన్ని చెప్పాడు. తరువాత అక్కడినుంచి బయలుదేరి వెళ్ళి భరతుడిని కలుసుకొని, రాముడు పడిన కష్టాలు, సీతాపహరణం, రావణ వధ మొదలైన విషయాలని వర్ణించి చెప్పాడు. హనుమంతుడి మాటలు విన్న భరతుడు చాలా సంతోషించాడు.

మరునాడు ఉదయం రాముడు బయలుదేరబోయేముందు భారద్వాజుడు అన్నాడు " నీ ధర్మానుష్టానికి నాకు ప్రీతి కలిగింది రామ. నీకొక వరం ఇస్తాను, ఏదన్నా కోరుకో " అన్నాడు.

అప్పుడు రాముడు " వానరములు ఎక్కడ ఉంటాయో అక్కడ ఫలసంవృద్ధి ఉండాలని నేను కోరాను. ఇప్పుడు ఇక్కడినుంచి 3 యోజనముల దూరం వరకూ అయోధ్యకి ప్రయాణిస్తాము. ఆ మార్గంలో కూడా చెట్లన్నీ ఫల పుష్పభరితములై, తేనెపట్లతో తేనెలు కారుతూ ఉండాలి " అని అడిగాడు.

తరువాత భారద్వాజుడి దెగ్గర సెలవు తీసుకొని పెద్ద కోలాహలంతో నందిగ్రామానికి రాముడు చేరుకున్నాడు.

అప్పుడు భరతుడు తన సైనికులతో " రాముడు వచ్చేస్తున్నాడు, అయోధ్యలో ఉన్న తల్లులని తీసుకురండి, రథాలని తీసుకురండి, పెద్దవాళ్ళని తీసుకురండి, అందరినీ అయోధ్యకి రమ్మనండి. అంతటా పసుపు నీరు, గంధపు నీరు జల్లించండి. దివ్యమైన ధూపములు వెయ్యండి. అందరమూ కలిసి రాముడిని నందిగ్రామం నుంచి అయోధ్యకి పట్టాభిషేకానికి తీసుకువెళదాము " అని భరతుడు ఆజ్ఞాపించాడు.

రాముడు వచ్చేస్తున్నాడన్న విషయం తెలుసుకున్న అయోధ్య వాసులు పరుగు పరుగున నందిగ్రామానికి వచ్చారు.

రాముడు పుష్పక విమానం నుంచి కిందకి దిగగానే భరతుడు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి అన్నగారి పాదాలకి పాదుకలు తొడిగాడు. ఇది చూసి సుగ్రీవ విభీషణులు కన్నుల నీళ్ళు కారాయి. వెంటనే భరతుడు సుగ్రీవుడిని కౌగలించుకొని " ఇంతకముందు మేము నలుగురము, ఇవ్వాల్టి నుంచి మనం అయిదుగురము అన్నదమ్ములము సుగ్రీవ " అన్నాడు. తరువాత అక్కడున్న గంధమాదుడిని, మైందుడిని మొదలైనవారిని భరతుడికి పరిచయం చేశారు. అప్పుడు భరతుడు ఆ వానరాలని ' మీరు మా అన్నయ్యకి సహాయం చేశారు, మీరు ఎంత మంచివారు ' అని అందరినీ కౌగలించుకున్నాడు.

పుష్పకం నుంచి కిందకి దిగిన వానరకాంతలు వాళ్ళ ప్రేమలని, వాళ్ళ అలంకారాలని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. అప్పుడు అక్కడికి వచ్చిన కౌసల్య, కైకేయ, సుమిత్రలు అన్నారు " ఈ వానర కాంతలందరికి మేమే తలస్నానాలు చేయిస్తాము " అని, వాళ్ళందరికీ తలస్నానం చేయించారు.

తరువాత రాముడు ఆ పుష్పక విమానాన్ని " కుబేరుడి దెగ్గరికి వెళ్ళిపో " అని ఆజ్ఞాపించాడు. అప్పుడా ఆ పుష్పకం కుబేరుడి దెగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది.

అప్పుడు భరతుడు శిరస్సున అంజలి ఘటించి రాముడితో " మా అమ్మ అయిన కైకేయి ఆనాడు రెండు వరాలు అడిగింది. ఇక్ష్వాకు వంశంలో పెద్దవాడిగా పుట్టి, రాజ్యం పొందడానికి సమస్త అర్హతలు కలిగి ఉన్న నువ్వు, తండ్రిని సత్యమునందు నిలబెట్టడం కోసం రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయావు. నీ పాదుకలని న్యాసంగా ఇచ్చి నన్ను రాజ్యం చెయ్యమన్నావు. నువ్వు నాకు రాజ్యాన్ని ఎలా ఇచ్చావో, అలా ఆ రాజ్యాన్ని తీసుకొచ్చి నీ పాదాల దెగ్గర పెట్టేస్తున్నాను. నీకు ఉన్నదానిని నాకు ఇచ్చి, నేను దానిని అనుభవిస్తుంటే చూసి నువ్వు మురిసిపోయావు, అందుకని ఇవ్వాళ నేను దానిని నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను " అన్నాడు.

భరతుడి మాటలకి సంతోషించిన రాముడు తిరిగి రాజ్యాన్ని స్వీకరించడానికి అంగీకరించాడు.

శత్రుఘ్నుడు అక్కడికి వచ్చి " అన్నయ్య! క్షుర కర్మ చేసేవారిని తీసుకొచ్చాను, నీ జుట్టు జటలు పట్టేసింది కదా అందుకని క్షుర కర్మ చేయించుకో " అన్నాడు.

అప్పుడు రాముడు " నేను తండ్రిమాట నిలబెట్టడం కోసమని నా అంత నేనుగా అరణ్యవాసానికి వెళ్ళాను. కాని, తండ్రి ఆజ్ఞాపించకపోయినా, నాయందున్న ప్రేమ చేత స్వచ్ఛందంగా తనంత తాను దీక్ష స్వీకరించి, నా పాదుకలని తీసుకెళ్ళి సింహాసనంలో పెట్టి, 14 సంవత్సరములు రాజ్యమునందు మమకారము లేకుండా పరిపాలించిన భరతుడు ముందు దీక్ష విరమించి స్నానం చేస్తే తప్ప నేను దీక్షని విరమించను " అన్నాడు.

భరతుడు, శత్రుఘ్నుడు, సుగ్రీవుడు, విభీషణుడు క్షుర కర్మ చేయించుకుని మంగళస్నానం చేశాక రాముడు క్షుర కర్మ చేయించుకుని మంగళ స్నానం చేశాడు. తరువాత రాముడు అందమైన పట్టుపుట్టములను ధరించి, మంచి అంగరాగములను పూసుకొని, దివ్యాభరణములను ధరించి బయటకి వచ్చాడు.

తన కొడుకు ఇన్నాళ్ళకి తిరిగొచ్చాడని పొంగిపోయిన కౌసల్యా దేవి సీతమ్మకి అభ్యంగన స్నానం చేయించి, మంచి పట్టుపుట్టం కట్టి చక్కగా అలంకరించింది. కౌసల్య, సుమిత్ర, కైకేయల చేత అలంకరింపబడ్డ వానర కాంతలు 9000 ఏనుగుల్ని ఎక్కారు. దశరథుడు ఎక్కే శత్రుంజయం అనే ఏనుగుని తీసుకొచ్చి దానిమీద సుగ్రీవుడిని ఎక్కించారు. వానరులందరూ కూడా సంతోషంగా అయోధ్యకి బయలుదేరారు. సూర్యమండల సన్నిభమైన రథాన్ని రాముడు ఎక్కాడు, ఆ రథం యొక్క పగ్గములను భరతుడు పట్టుకొని నడిపించాడు. లక్ష్మణుడు నూరు తీగలు కలిగిన తెల్లటి గొడుగుని పట్టాడు. ఒకపక్క శత్రుఘ్నుడు మరొకపక్క విభీషణుడు వింద్యామర వేస్తున్నారు. అలా రథంలో అయోధ్యకి వెళుతున్న రాముడు కనపడ్డ వాళ్ళందరినీ పలకరించుకుంటూ వెళ్ళాడు.

ప్రతి ఇంటిమీద పతాకాలు ఎగురవేశారు, అన్ని ఇళ్ళముందు రంగవల్లులు వేశారు, సంతోషపడిపోతూ, నాట్యం చేస్తూ అందరూ వెళుతున్నారు. ఆ వెళ్ళేటప్పుడు ముందుగా మంగళ వాయిద్యాలు నడిచాయి, ఆ వెనకాల వేద పండితులు నడిచారు, తరువాత పెద్దలు, వాళ్ళ వెనకాల కన్నె పిల్లలు, కొంతమంది స్త్రీలు పిండివంటలు పట్టుకుని నడిచారు. మార్గమధ్యంలో గంధపు నీరు జల్లుకుంటూ వెళ్ళారు. ఆ తరువాత సువాసినులు అయిన స్త్రీలు చేతులలో పువ్వులు, పసుపు, కుంకుమ పట్టుకుని వెళ్ళారు. వశిష్ఠుడు, జాబాలి, కాశ్యపుడు, గౌతముడు మొదలైన ఋషులందరూ వచ్చారు. అలా అందరూ కలిసి అయోధ్యకి చేరుకున్నారు. ఆ రాత్రికి అయోధ్యలో గడిపాక మరునాడు రాముడి పట్టాభిషేకానికి 4 సముద్ర జలాలు, 500 నదుల జలాలని వానరాలు తీసుకొచ్చాయి. ఇంద్రుడు నూరు బంగారు పూసలు కలిగిన మాలని రాముడికి బహూకరించాడు.

వానరాలు తీసుకోచ్చిన ఆ జాలలని రాముడి మీద పోసి ఆయనకి పట్టాభిషేకం చేశారు. కిరీటాన్ని తీసుకొచ్చి రాముడి శిరస్సున అలంకారం చేశారు. ఆ సమయంలో రాముడు కొన్ని కోట్ల బంగారు నాణాలు, లక్షల ఆవులు, వేల ఎద్దులు దానం చేశాడు.

అప్పుడు రాముడు లక్ష్మణుడితో " లక్ష్మణా! యువరాజ పట్టాభిషేకం చేసుకో " అన్నాడు.

అప్పుడు లక్ష్మణుడు " అన్నయ్య! నాకన్నా పెద్దవాడు భరతుడు ఉన్నాడు. నాకు రాజ్యం వద్దు, భరతుడికి ఇవ్వు " అన్నాడు.

తరువాత యువరాజ పట్టాభిషేకం భరతుడికి జెరిగింది.

సుగ్రీవుడు, విభీషణుడు, అంగదుడు మొదలైన వానర వీరులందరికీ బహుమతులు ఇచ్చారు. హనుమంతుడికి తెల్లటి వస్త్రముల ద్వయం, హారాలు ఇచ్చారు.

ఆ సమయంలో, సీతమ్మ తన మెడలో ఉన్న ఒక హారాన్ని తీసి చేతిలో పట్టుకుంది. అప్పుడు రాముడు సీత వంక చూసి " ఈ హారాన్ని ఎవరికి ఇస్తావో తెలుసా. పౌరుషము, బుద్ధి, విక్రమము, తేజస్సు, వీర్యము, పట్టుదల, పాండిత్యము ఎవడిలో ఉన్నాయో, అటువంటివాడికి ఈ హారాన్ని కానుకగా ఇవ్వు, అన్నిటినీమించి వాడు నీ అయిదోతనానికి కారణం అయ్యి ఉండాలి " అన్నాడు.

అప్పుడు సీతమ్మ ఆ హారాన్ని హనుమంతుడికి ఇచ్చింది. అప్పుడాయన ఆ హారాన్ని కన్నులకు అద్దుకొని మెడలో వేసుకున్నాడు.

ఎప్పుడైతే ధర్మాత్ముడైన రాముడు సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడో, అప్పుడు ఎవరినోట విన్నా' రాముడు, రాముడు ' తప్ప, వేరొక మాట వినపడలేదు. రాముడు రాజ్యం చేస్తుండగా దొంగల భయం లేదు, శత్రువుల భయం లేదు, నెలకి మూడు వానలు పడుతుండేవి, భూమి సస్యశ్యామలంగా పంటలని ఇచ్చింది, చెట్లన్నీ ఫలపుష్పములతో నిండిపోయి ఉండేవి, చాతుర్వర్ణ ప్రజలు తమ తమ ధర్మములయందు అనురక్తులై ఉన్నారు, చిన్నవాళ్ళు మరణిస్తే పెద్దవాళ్ళు ప్రేతకార్యం చెయ్యడం రామ రాజ్యంలో లేదు. ఆ రాముడి పరిపాలనలో అందరూ సంతోషంగా ఉండేవారు.
రామాయణం యొక్క ఫలశ్రుతి -

ఎక్కడెక్కడ రామాయణం చెబుతున్నప్పుడు బుద్దిమంతులై, పరమ భక్తితో రామాయణాన్ని ఎవరైతే వింటున్నారో అటువంటివారికి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క కృప చేత తీరని కోరికలు ఉండవు. ఉద్యోగం చేస్తున్నవారు, వ్యాపారం చేస్తున్నవారు ఆయా రంగములలో రాణిస్తారు. సంతానం లేని రజస్వలలైన స్త్రీలు ఈ రామాయణాన్ని వింటె, వాళ్ళకి గొప్ప పుత్రులు పుడతారు, తమ బిడ్డలు వృద్ధిలోకి వస్తుంటే చూసుకొని ఆ తల్లులు ఆనందం పొందుతారు. వివాహము కానివారికి వివాహము జెరుగుతుంది, కుటుంబం వృద్ధిలోకి వస్తుంది, వంశము నిలబడుతుంది, మంచి పనులకి డబ్బు వినియోగం అవుతుంది, దూరంగా ఉన్న బంధువులు తొందరలో వచ్చి కలుసుకుంటారు, ఇంటికి మంగళతోరణం కట్టబడుతుంది, ఎన్నాళ్ళనుంచో జెరగని శుభకార్యాలు జెరుగుతాయి, పితృదేవతలు సంతోషిస్తారు.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

అందరూ రామాయణాన్ని చదివి ఆనందించండి. ఇంత మంచి రామాయణాన్ని చక్కగా చెప్పిన చాగంటి కోటేశ్వర రావు గారికి నా పాదాభివందనాలు. 
రామాయణం పూర్తయ్యింది

147 comments:

 1. Excellent effort. Couldn't resist leaving a comment thanking you. Chaganti Koteswararao gari ramayanam atyadbhutam. Daaniki mee summary acts as a good supplement.

  ReplyDelete
 2. స౦పూర్ణరామాయణ౦ పేరు చూసి ఏదో ఇష్ట౦తో పెట్టారనుకొన్నా .నిజ౦గానే రామాయణ౦ రాసారు. ఇతర భాషల్లో ఇలా౦టివి చూసాను తెలుగులో బ్లాగ్ లో ఇదేచూడడ౦ . తప్పొప్పులు సరిచేస్తు౦డ౦డి.వాల్మీకి రామాయణ౦ ప్రామణిక౦ అని మరువక౦డి.మీరు చేసిన కార్య౦ మెచ్చుకోదగినదే ! .

  ReplyDelete
 3. కష్టపడి రామాయణమంత వ్రాసినందుకు శ్రీరాముని కటాక్షము మీకు ఎల్లవేళలా ఉండుగాక .......

  రాధా కృష్ణ రెడ్డి, చెన్నై

  ReplyDelete
 4. Thank You so much for your effort and putting this in telugu.

  God bless you

  -N

  ReplyDelete
 5. Greetings from USA! Your blog is really cool.
  Are you living in India?
  You are welcomed to visit me at:
  http://blog.sina.com.cn/usstamps
  Thanks!

  ReplyDelete
 6. chala chakkaga raasaru,,dhanyavadamulu

  ReplyDelete
 7. raavanudiki kadupulo amrutha bhandam undi ani daanni kodhithene raavanudu maraninchadani vinnaanu..........mari ikkada aa prasthaavana ledenti?

  ReplyDelete
 8. Raavanudi kadupulo amrutha bhandam undani raasindi Adhyatma Ramayanam lo...Valmiki Ramayanam lo kaadu..........Adhyatma Ramayanam lo yemundante, raavanudi kadupu meeda amrutha rekhalu(lines) unnayi ani.......raamudu banam vesi vaatini kalchesadu ani........anthe kaani kadupulo amrutham undani ekkada ledu..........mana cinema vallaki nijalu avasaram ledu.........vallaki ishtam vachhinattu chupistaaru........cinamaalalo chupinchina daanini batti mana itihaasala meeda oka abhiprayaaniki raavaddu.....Valmiki Ramayanam nijamainadi, asalainadi........

  ReplyDelete
 9. Who told Ramayana is worthless and useless...people who say that are brainless idiots...Chaganti Koteswaras gari ramayanam can't be described in words....he had done a marvellous work..every student should listen to this,instead of watching films and listening to rock music

  ReplyDelete
 10. First of all thanks for you post ramayanam in internet. Ramayanam is incredible every one can read and learn deciplane from ramayanam . I will take print out and keep in my home also i will tell to others. once again thanks to You.

  ReplyDelete
 11. nenu comment post chesina malli comment post cheyakunda undalekapotunnanu... nenu valmi rachananu elago chadavalenu.. miru rasina vachana roopamlo unna.. rachananu print tiyinchukuni ramayana parayanam chestanu.. Thanks andi... Koteswarao gariki kuda naa paadabhivandanamulu.. Jai Sree Rama..

  ReplyDelete
 12. modhataga meku na Dhanyavadalu.

  ramayanam lo kandam la sankya meeru rasinatlu 6 kandam la? leka 7kandam lu unnaya?

  sree VAVIKOLANU SUBBARAVU GARU rasina(Sree math Andhra Valmiki Ramayanamu. A literal matrical translation of Valmiki's Samakrit Ramayanam) pusthakala gurinchi telusukune time lo naku e sandheham vachindhi.
  dhayachesi na sandhehanni theerchagalaru..!

  subbaravu gari gurichi & valmeeki ramayanam gurinchi e bloge lo chadhivanu.
  http://jwalasmusings.blogspot.com/

  ReplyDelete
 13. matalalo cheppaleni bhavam......


  meeku naku sarva jagathuku sri seetha sametha sreeramude raksha ...

  ReplyDelete
 14. matalalo cheppaleni bhavam kaligindhi.... kruthagnathalu.

  ReplyDelete
 15. In Ramayanam.

  after taking the charges as kingdom of the ayodya by rama, he informed to lakshmana be ready to take the charge as yuvaraju.
  in this conversation i have doubt that:
  Rama knows very well that "Bharath is elder than Lakshmana" but why he informed to lakshmana be ready to take charge of yuvaraju instead of Bharath.

  ReplyDelete
 16. chala bhugundhandi ramayanam chedhuvuthunnanthasepu edho theliyani anandham ..........aanandhanni matalalo cheppalem .........pushpa

  ReplyDelete
 17. s.venkata sunil kumarFebruary 6, 2012 at 3:39 PM

  naku inthati adrushtanni andincharu, Thank you so much,,,, great.

  ReplyDelete
 18. Excellent work sir,very useful for our generation,i had a request for you sir,by any way if you had a chance i request you to start "MAHABHARATAM" also.

  శ్రీరాముని కటాక్షము మీకు ఎల్లవేళలా ఉండుగాక .......

  ReplyDelete
 19. it is virtually impossible control tears while reading Ramayanam. Thank you will be a small word, but Thank you...

  ReplyDelete
 20. thank you somuch sir...

  ReplyDelete
 21. Brahamsri chaganti koteshwar rao gariki. ayya meeku na paadabhivandanamlu
  enta baaga chepparo.ennisarlu chadivina inka chadavalani,vinalani anipistondi.excellent effort

  ReplyDelete
 22. sabbanilaxminarayana.comApril 1, 2012 at 7:17 PM

  Chenna Keshava, I am very thankful to you. I read the complete 42 chapters of Valmiki Ramayana . I started reading in March 2012,Today ,Sri Rama Navami ( 1-4-2012), I completed the last chapter.Brahamsri chaganti koteshwar Rao gariki. meeku na hrudayapoorvaka namaskaaramulu. -Sabbani Laxminarayana

  ReplyDelete
 23. ramayanam anta ela blog rayadam ante matalu kaadu.. kaani miru rasinanduku chala santosham.. nenu miku evindaga meccukunna takkuve.. anduke mi blog ni na blog lo my favorite blog list lo add chesanu andi...

  Jai sree ram..

  http://rajachandraphotos.blogspot.in/

  ReplyDelete
 24. చెన్న కేశవులగార్కి,
  రామాయణం బ్లాగ్ చేయడమంటే సామాన్యమైనది కాదు. గొప్ప ధైర్యం పట్టుదల ఉండాలి. చక్కగా చేసారు.
  మీ కృషి బహుదా అభినందనీయము. మా నల్లనయ్య మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని చల్లగా చూస్తూ సకల సౌభాగ్యాలు కలిగించుగాక.
  ఒక సహాయం చేయగలరా. మొల్ల రామాయణం తెలుగు స్క్రిప్ట్ లో ఎక్కడ దొరుకుతుంది తెలుప గలరా.

  భాగవత గణనాధ్యాయయి

  ReplyDelete
 25. వి. సాంబశివరావు గారికి,
  ధన్యవాదములు. మొల్ల రామాయణం తెలుగు స్క్రిప్ట్ లో ఎక్కడ దొరుకుతుందో నాకు తెలీదు. తెలిస్తే మీకు తప్పకుండా చెబుతాను.

  ReplyDelete
 26. chenna kesava gariki..ramayanam blog idi chala bavundi emikavalanna deenilo vunnayi all in one roof ......chala chala bavundi mee site dhanyavadamulu ....kanya kumari anand

  ReplyDelete
 27. Sri Kesava Garu

  Ramayanam blog to meeru chesina Rama katha smarana & pathanam valana meeru memu andari jeevithalu dhanyamainavi

  Meeru bhavishyathu lo marinni daiva gaadhala nu andariki andubatu loki teche prayatnam chestarani aasistu

  Arun

  ReplyDelete
 28. Telugu lo ramayanam chala bavundhi...meeku chala thanks

  ReplyDelete
 29. http://www.pageflip-flap.com/read?r=Bn8vg2WVae3tBzeZRH

  చెన్న కేశవ గారూ మీరు రాసిన ఈ రామాయణాన్ని ఫ్లిప్-బుక్ గా చేసాను చూడండి ఈ లింక్ లో

  ReplyDelete
 30. Intha goppa Valmiki Ramayana Maha Kavyaanni manakandaraku mrudumadhuraimina Telugu bhashalo andinchina Sri Sri Sri Chaganti Koteswara Rao gariki mariyu Sri Chenna Kesava gariki naa manahpoorvaka kruthajnalatho pranaamam chesthunnanu.

  ReplyDelete
 31. Ramayananni Telugu lo
  andhinchinandhuku dhanyavadhalu mariyu oka vinnapam indhulo uttara kanda ledhu adhi kuda petti sampurnam cheyandi

  ReplyDelete
 32. Chaduvutunte inka chadavali anipinchela rasaru ... mottham nenu 7 rojullo poorthi chesanu ... meeku naa hrudayapoorvaka dhanyavadalu - Harika

  ReplyDelete
 33. Chaganti Koteswara Rao gariki mariyu Chenna Kesava gariki naa hrudayapurvaka namassumanjanulu, Eppatinuncho chadalanukunna Ramayanam nu kallaki kattinatluga chadivela chesina mee andariki runapadi vuntanu. Indulo vunna chitrapatalu nannu enthagano aakattukunnayi.

  ReplyDelete
 34. Ayya, Naa peru Ashok, Naaku Sanskrit Nerchukovalani vundi, Telugu nunchi Sanskrit nerchukovadaaniki edayina manchi site vunte cheppagalaru.... Dhanyavadamulu

  ReplyDelete
 35. really superb......... matallo cheppaleni feeling i cant stop tears while i was reading

  ReplyDelete
 36. Chala chala thanks meeku mariyu chaganti variki.ee ramayananni intha vopikaga telugulo raasi maaku anda chesinanduku maa dhnya vadamulu.aa sri raamudi krupa mee meeda ellappudoo vundali ani korukuntunnanu.  ReplyDelete
 37. Ayya koteswara rao garu.nenu intavaraku ramayanam ee kadhanamto chadvalani eppati nundo aasinchanu.mee mariyu aa sree rama chandruni daya valana aa korika neraverindi..ee kadhani chdive pratiokkariki sakala iswaryalu kalagaalani aa sree chandruni prardhistunnanu.thanq somuch sir..V.SUGUNAKAR.RAJAHMUNDRY.

  ReplyDelete
 38. Namaste Chenna Kesava Garu,

  You did an excellent job in transcribing Guruji's ramayanam pravachanam. Hearty COngratulations to your hard work. I know it's not easy.

  May Lord Rama & Chaganti Guru Garu bless you & your family..


  Dhanyavaadamulu..

  ReplyDelete
 39. కేశవ గారు మీరు చేసిన కృతం చాలా బాగుంది. మీరు చేసిన పనిని నేను పుస్తక రూపంలో తయారి చేసినాను.


  మొల్ల రామాయమం
  http://www.andhrabharati.com/itihasamulu/index.html నందు నమోదు చేసినారు. దీనిని మీరు చూడగలరు.

  మర్రి రమేశ్ బాబు, ఏ కాంపు, చానిక్య పూరి కాలని, కర్నూలు. ఫోన్ 9490610570.. irram@rediffmail.com

  ReplyDelete
 40. రామాయణం లోని ప్రతి ఒక్కరి నుండి నేర్చుకోవాల్సింది చాలా వుంది,నేర్చుకొని ఆచరణ లో పెట్టి ఆ శ్రీరాముని కృపకు పాత్రులవుదాము
  జై శ్రీరామ్

  ReplyDelete
 41. VELURI RADHA KRISHNA, BHIMAVARAMDecember 16, 2012 at 9:50 AM

  ITS SO AMAZING. WONDERFUL.
  MEERU CHESINA EEE PANI VALLA ENTHO MANDIKI VAMIKI RAMAYANAM GURINCHI TELUSTHUNDI

  ReplyDelete
 42. జై శ్రీరామ..

  ప్రతి మనిషి రామాయణం చదవాలి, వినాలి, ఆచరించాలి.. 84 లక్షల జీవరాసుల్లో మనిషి ఒక్కడికే ఈ అదృష్టం కలుదు. రామాయణం లోని ప్రతి సన్నివేసం మన జీవితాలకి ఉపయేగపడే అంశాలే.

  జై శ్రీరామ..

  ReplyDelete
 43. aarya tamaru janma dhanyam ayindi.pathakula janma kuda.rama katha ni ramyamu ga andinchina meeku mee krushi ki namovakamulu.siva devudu kuda dhyanam lo talachedi ramanamamamu. janma raahityam ayitundi ramanamamuto andariki.meeku paadabhivandanamulu.

  ReplyDelete
 44. ఇది చాలా గొప్ప పని. చాలా ధన్యవధములు.

  ReplyDelete
 45. chala bagundi. mee cheta aa devude cheyinchadu. ma andariki intati bhagyanni kaliginchina meeku dhanyavadamulu.

  Ramani

  ReplyDelete
 46. Excellent narration.
  Unable to stop in the middle while reading...
  Please add 7th kandam( Uttara kandam) also.

  Thanks
  Kiran

  ReplyDelete
 47. I never ever forget this Blog.. It deserves everything .... One must read RAMAYANA especially in Telugu so that we'll adapt the morals and ethics which are about to evaporate in this generation!!!!! Thnks alot for the blogger

  ReplyDelete
 48. Excellent thought implemented by you god bless you.....
  Please Provide next part also

  ReplyDelete
 49. Ayya, Chaganti Koteswararao garu, ee ramayanam chaduvutunnanta sepu na kalla ki ramayanam kanipinchindi andi. Meeru entha nista tho ee blog ni raasaro, naku Ramayanam chuse praptam
  Kaligindi. Nenu rendu(2) rojullo ee ramayanam anni kandalanu chadivanu. Naku ratri sarigga nidra pattaledhu. Ramayanam kalalo vastundi. Ee(any) pani chesina na manassu Ramayanam meedaku velledi ee 2 days.
  Okka 15 minutes mundu chadavadam complete ayindi. Nenu 2 days nunchi office lo pani kuda cheyyaledhu, na manassu antha ramayanam chaduvudam ani anipistundi. Andukane ala chadavalsi vachindi.
  Meeku chala chala Dhanyavadamulu.

  ReplyDelete
 50. Memu guruvugaru cheppinadi vinnamu 2010lo. Ippudu chaduvutunte adeparavasyam kaligindi chaala chaala krutajnulam meeku guruvugariki aabhagavantudiki. Sarvejanasukhinobhavantu.

  ReplyDelete
 51. రామాయణం ఆన్ లైన్ లో చదువు కునే అవకాసం కలిగించి నందుకు కృతజ్ఞ్యతలు - బిందుజగదీశ్

  ReplyDelete
 52. Raamayanam chadivi naa janma danyamaindi..chala thanks..for sharing such a great epic..

  ReplyDelete
 53. Great job by Chenna kesava garu,

  Ramayanam chaduvuthu unnanthasepu body antha pulakintha vesindi.oka manishi ela vundalo ela vundakudadho cheppe mahakavyam. intha manchi kavyanni rachinchina valmiki maharshiki na kruthagnathalu.

  ReplyDelete
 54. Thank you so much..Ramayanam chadivi ento nerchukunam..

  ReplyDelete
 55. Raamaynam chadavatam ante andari valla ayye pani kadu ani anukunevadini..kani intha saralamina reethi lo ramayananni andichinanduku kruthajnathalu...Ramaayanam chadivatam oka adrushtam..Raamuni jeevitham andariki acharaneeyam..

  ReplyDelete
 56. Kallaki kattinattu ga undandi vivarana
  Excellent job

  ReplyDelete
 57. Excellent job ,, thanks a lot for sharing ramayanam in my mother tongue

  ReplyDelete
 58. Thanks a ton for wonderful job

  ReplyDelete
 59. me prayatnaniki abhinandanalu..e version chadivaka sampurnnam ga ramayananni chadavalanna korika kalugutondi..yeppatikaina meeru aa prayatnam cheyyagalarani, cheyyalani manasara aa sri rama chandara murthi ni korukuntunnanu..vijaya santhi..

  ReplyDelete
 60. SIR,MERU RASINA YE RAMAYAM YENTHO BAGUNDI.NENU YENNO PROBLEMS LO VUNNANU,APPUDU RAMANYANAM CHADAVALI ANI MANASUKU ANIPINCHI NET LO TRY CHESANU,ME BLOG CHUSI CHADAVATAM PRARAMBHINCHANU.NAKU CHALA TAKKUVA TIME CHADAVATANIKI KUDURUTADI,A TIME LONE CHADAVATAM MODALU PETTANU,NA OFFICE TIME LONE ROJU KI KONCHAMSEPU CHADAVI,YE ROJU THO PURTHI CHESANU.NENU CHADIVATAM KAKA,NATHO PANICHESI VARIKI DINI GURINCHICHEPPI CHADIVISTUNNANU.RAMA ANI THALISTHE CHALU ANNI KASTALU POTHAI ANTARU,ALAGE NA PROBLEMS ANNI POVALANI ASISTHUNNANU.RAMAYANAM RAYATAM ANDARIVALLA AYYE PANI KADU.ADI KACHITAMGA DAIVA NIRNAYAM.SIR MERU RASINA YE RAMAYANAM VALLA ANDARIKI MANCHI JARAGALI ANI KORUKUNTUNNANU.MERU YILAGE BHAGAVATAM,BHARATAM RAYALANI ASISTUNNANU

  ReplyDelete
 61. జై శ్రీరామ..

  ప్రతి మనిషి రామాయణం చదవాలి, వినాలి, ఆచరించాలి.. 84 లక్షల జీవరాసుల్లో మనిషి ఒక్కడికే ఈ అదృష్టం కలుదు. రామాయణం లోని ప్రతి సన్నివేసం మన జీవితాలకి ఉపయేగపడే అంశాలే.

  జై శ్రీరామ..

  ReplyDelete
 62. Sir meeru rasina e ramayanam chala chala bagundi..meeku aa ramachandra swami krupa unalani aasisthunnannu...and i have one doubt..why you did nt write uttara khanda..please clarify my doubt...

  ReplyDelete
 63. Woah! I'm really enjoying the template/theme of this website. It's simple, yet effective.
  A lot of times it's hard to get that "perfect balance" between superb usability and appearance. I must say you have done a very good job with this. Additionally, the blog loads super quick for me on Chrome. Exceptional Blog!

  My web page www.bands4you.com/link/1695

  ReplyDelete
 64. చెన్న కేశవ గారు, మరో సారి రామాయణం చదివి ఆనంద పరవసులం అయ్యాము. ఒక విన్నపం రామాయణం ఉత్తర కాండ కోడా చదివే అదృష్టాన్ని ప్రసాదిస్తార!!

  గిరిబాబు.

  ReplyDelete
 65. naa life lo first time Ramayanam chadivanu.. chala baaga Chaganti gaaru vivarincharu.. danini inka baaga meeru ee blog lo ponduparicharu.. mee prayathnam abhinandaneeyam.. meeru enthoo punyam chesukunnaru.. maa lanti variki ila andubatulo ee blog unchinanduku dhanyavadalu :)

  ReplyDelete
 66. Jai SriRam!!!

  Thanks a lot for your work!

  Thanks to Sri Chaganti KotteswaraRao

  ReplyDelete


 67. Thank You so much for your effort and putting this in Telugu...  "SRI DASARADHA RAMAIAH KE JAI"

  ReplyDelete
 68. Excellent work sir,thank you so much for this beautiful epic...

  ReplyDelete
 69. Thank you so much for your efforts. Because of you I could complete Ramayanam.

  ReplyDelete
 70. jai Sri Ram Jai Jai Sri Ram ...............

  ReplyDelete
 71. Ramayanamunu visadhikarinchina meeku manassumanjalulu!

  Dari tappina vaadiki dari chupinche raamayayanam ante naaku yento istam.

  Jai Sree Rama!!!!
  Jai Hanuman!

  ReplyDelete
 72. Thanq thanq very much sir, a great work done!!!.This is my 3rd time complete reading of raamaayanaM.Expecting more from you. Sre RAma kaTAksha siddhirastu.

  ReplyDelete
 73. Dear Sir,
  Namasthe.Thank you very much.Because of you at last I could read Vaalmiki Ramayanam.
  thanking you and Chaganti Vaaru for your efforts in Pramoting RAMAYANAM.

  Prabhakar Shyamala
  Warangal

  ReplyDelete
 74. I would firstly congratulate you for presenting such a beautiful puranam in telugu and for your excellent effort. Thankyou very much.

  ReplyDelete
 75. Intati mahakaavayanini maku ila vraasi ichinanduku dhanyavadumulu.
  Initati prayatnam chesina meeru, dhanyulu.

  ReplyDelete
 76. excellent write.very very thank u.sri ramayanaanni chadavatam,telugu jaathike garvakaaranam adi sadhyapadindante daaniki moola kaaranam meere.thank u so much sir.meeku kruthaghnathabhivandanalu.

  ReplyDelete
 77. Bhagavanthuni daya tho sundarakanda chadava galiganu. kani ramayanam purti gaa chadava ledu chadive arhata bhagavanthudu prasadinchi nannu anugarahimha valasindi gaa prarthana, meeru andau chadivi Maa Ramayya thandri anugraham pondi untaaru anthati miru nannu anugrahimpa galaru.
  mee Chitti baludu,
  Lakshmi Narasaiah....

  ReplyDelete
 78. subbarao T.S.said ramayanam chala bagundi sree ramune krupa meeku yappudu undali.kruthajnatathulu .namashakaramulu.

  ReplyDelete
 79. sri ramayanam bagundi. sri ramuni krupa meku labinchalani ramuni pradhisthunanu. subbaraoTS reader.

  ReplyDelete
 80. kishanshanagondaJuly 26, 2014 at 1:13 AM

  Good thanks

  ReplyDelete
 81. kishanshanagondaJuly 26, 2014 at 1:15 AM

  Good thanks

  ReplyDelete
 82. RAMAYANAM chadavadam naku chala sathoshanni icchindi....ramudi yokka
  goppatanam telusukunnanu....
  thanks to everyone.....

  ReplyDelete
 83. Thank you vary much...............:)

  ReplyDelete
 84. G.S.R.Murty - great effort - thanks for translating the pravachams into Telugu. sree rama raksha, Sarvani Jagath raksha.

  ReplyDelete
 85. ma genaration chesukunna adrustam chaganti gari pravachanalu vinagalugutunnam, aadi sankarulu, ramana maharshi, vevekananda, muguuru na pakkana kurchoni matladutunnatuuntundi chaganti gari pravachanalu vintunte. na varaku na life chaganti gari pravachanalu vinakamundu vinna taruvatha. mahanubayulu yeam icchi terchukonu me runam. studies aypoyai yedo job chusukundam anukuntuna naku nalo spurthi nimpi inka yedo sadinchali ani thliyacheppina meku hats off.... ippudu nenu a disaga adugulu vesthunna.. malanti yendaro yuvataraniki spurthi meru.

  ReplyDelete
 86. Jai Sriram.

  శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే,
  సహస్రనామ తత్తుల్యమ్ రామ నామ వరాననే.
  శ్రీరామయణం అద్బుతమ్..

  Thanks a lot for posting it online!

  ReplyDelete
 87. చెన్నకేశవుల గారికీ,
  ఈ రోజుతో నేను ఆ దేవుని కటాక్షం వల్ల రామాయణం పూర్తి చేయగలిగాను..
  నా వరకు మాత్రం చాలా గొప్ప అనుభూతి పొందాను. ఆనందం, బాధ, కోపం, ఆశ్చర్యం ఇలా అన్ని రకాల భావాలు కలిగాయి..
  కొన్ని చిన్న చిన్న తప్పులు(లిఖిత పూర్వకంగా) ఉన్నాయి అవి గమనించి సరిచేయగలరు..
  మీరు చేసిన ఈ మేలు ఈ రామాయణం చదివిన వారు ఎవరు మీ రుణం తీర్చుకోలేనిది. మాటలతో వర్ణించలేము. ఎంత చెప్పిన ఇంకా ఏదో వెలితిగా ఉంటుంది..

  ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు అందరీ తరపున ఇవే మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు..

  ReplyDelete
 88. sir ivvaltitho nenu ramayanam poorthi chesanu sri rama krupa valana.
  chaganti guruvu gariki mariyu meeku dhanyavaadhamulu.
  chaala baaga rasaru

  ReplyDelete
 89. Sri Gurubhyo Namah,

  Chakkati Rama Kadani Chepparu. Maaku Entho prashanthathini pondamu.

  Jai Sri Ram. Jai Hanuman Ji Ko.

  ReplyDelete
 90. the people who tries to spread the righteousness (dharma)in any form are blessed by the Lord Vishnu. Thank you for your price less effort - Venkata Rushi

  ReplyDelete
 91. Thanks for uploading ramayanam in telugu.God Bless you,om sai ram.

  ReplyDelete
 92. Sir meeremo raavanaasurudini kaalchesaaru antunnaru kaani srilanka prabhuthvam aayana body undani anounce chesindi mantaamantaamari

  ReplyDelete
 93. manasu thrupthiga vundhi ramayanam chaduvuthunte

  ReplyDelete
 94. Paramatmudu eppudu emi chesina adi dharmabhadhakanga unte adi lokam lo goppaga bathakagaladu , lekapothe adi Chivariki adi nasisthundi , Idi Nijam ani cheppalemu Kani Manchi oopadesanni prapanchaniki ichindi aa valmiki aithe Intha pavithramaina ramayanam ni eekalamlo unna prajali kallaki thagilettatuga cheppataniki ramudu lanti chaganti garu bodhana chesthe aa matalni Meeru eevidhanga marchalante adi kevalam anjaneyudu kunnantha dhairyam tho acham ayanalagane chesi mammalni entho pavithruluni chesina Meeku dhanyavadhamtho cheppakunda Meeru Mee Peru Chennakesava Peru yokka goppadhanini nirupincharu
  hats off ..!
  naaperukuda Chennakesava ne
  Meeru naaku protsahanni kalipincharu.

  ReplyDelete
 95. Completed 42 chapters of Ramayanam,first time reading full story of Ramayanam.

  Thanks for all who took this effort to translate and upload in blog.

  ReplyDelete
 96. Completed reading of 42 chapters and every chapter is very interesting.

  Chadivina koddi chadvalani anipistundi.Enno purana kathalu telusukunnanu.

  Thanks for all who contributed for this.

  Sree rama krupa kataksha siddirastu....

  Sarve jana sukinobhvanthu.

  ReplyDelete
 97. Dhanyavadamulu andi ...

  Chedda pani chesina vadrini sikshinchadam dharmam ..
  manchi pani chesina varini abhinandinchadam dharmam ..


  dharmo rakshati rakshitaha!

  ReplyDelete
 98. Guruvu gariki padabivandanalu danya vadamulu

  ReplyDelete
 99. RAMAYANAM NAAKOSAM NET LO PETARU NENU EERAMAYANAM CHADHIVI ACHARANI AMRUTHAMGA MARUCHUKONI ACHARIMCHI NENE VARANI TELUSUKUNANU ATHAMA DHARSANAM CHESUKUNANU PARAMATHMA NENE NANI TELUSUKUNANU KODHARU PURANANALU,CHARIHRALU,SASTHRALU CHADHI DEVUDI PERU CHEPUKUNTU DABULU,GOLD,SAMPADHISTHU DEVUDI PERITHO busines CHESTHU VEBICHARAM CHESTHUNARU NENU LOOKAM LO AMDHARINI SAMANAMGA PREMISTHUNANU NAA DHRMAMU MANCHAINA CHEDUAINA SAMANAMGA CHUDALI NENU EDHI KALIYUGAMU KABATTI NENU THAPUCHESEVARINI CHAMISTHANU KAANI THAPPU CHEYIMCHEVARINI ASALU CHAMIMCHANU AMDHUKANTE DEVUDI PERU CHEPUTHU AMAYAKA PRAJALANI MOSAM CHESTHUNARU NITHULU CHEPUTHU GOTHULU THAVI DABU,GOLD SAMPADHISTHUNARU EEPUDU MIRU NAAKU GURUVE DHINIKI AA MANTARU CHEPANDI GURU DHEVAA  ReplyDelete
 100. రామాయణం CHADHIVI ACHARIMCHI AMRUTHANI THAGANDI PREMATHO
  GURUVE MANAM NATINA CHETTU 100 SAMVACHARALU PAIGANE JIVISTHUNAY MANAM MANA BHUDHI,DHEHAM,MANASU THO PARIPALISTHU 60 LOPE DHEHANI CHAMPUKUNTUNARU PRAJALU MIRE CHEPANDI GURUVE

  ReplyDelete
 101. GURUVE CHARITHRALO PARAMASIVUDU PUDUTHANANI & OM SANTHI VALLAKU MATA ECHANU KABATE VACHANU SRUSTIMCHIMDHI BRAHMAINA NADIPEDHI NARAYANUDAINA PADUKO PETEVADE EE PARAMASIVIDU NENU EPUDU E KALIYU PRAJALANI CHADHUVU THUNANU THAPULU ANCHU THUNANU MIRU NAAKU SAHAKARIMCHALI KORUTHUNANU CHEPANDI NENU LOOKA KALYANAMA CHEYALI PLS

  ReplyDelete
 102. BRAHMA VIDHYA TELUSA GURUVE CHEPANDI ?

  ReplyDelete
 103. NAA MODHATI EE BHUMI MIDHA రామా AVATHARAMU NAATHO PATU DHEVATHALU EE BHUMI MIDHIKI PUTARU APUDU NUNCHI ALLA VUNDIPOYARU EE BHUMI MIDHE ANOO JANMALU ATHUTHU DHEVALOKAM MARACHIPOY E BHUMI MIDHE BRATHI KESTHUNARU EDHI AVARIKI THELIYADHU ATHMA DHARSANAM CHESUKUNA VALLAKU MATHRAME THELUSU EDHI SATHYAMU GURUVE

  ReplyDelete
 104. Jai Sriram...

  Na janma danyamayipoyindi e ramayanam chadivi...

  ReplyDelete
 105. Incredible effort...I was so curios to read thoroughly until finish it off the whole Ramayanam......thanks alot again...Jai Sri Ram...

  ReplyDelete
 106. Even the ordinary people can easily understand this Ramayana...thanks for sharing.

  ReplyDelete
 107. chala bagundhi guruvu garu..... danyavadamulu

  ReplyDelete
 108. ramayananni chadive mahadbhagyanni kaliginchina meeku, guruvu gaariki naa satakoti pranamaalu

  ReplyDelete
 109. Yedo oka snehiutudu manapakkana koochoni cheppinatlu moolamu Chedakunda saralamaina Telugu lo inta chakkaga cheppadam inkokariki chetakadu. Chaduvutunte aananda bhaspalu kaareyi. Chaganti gariki meeku namovakamulu.

  ReplyDelete
 110. I felt very happy after reading this.

  I am very thankful to both chaganti Koteswara Rao and chenna kesava gaaru for providing this to many people like me.

  ReplyDelete
 111. Really very superb chennakesava garu..
  nenu maro sari chadivanu..
  naku oka sandheham chennakesava garu 42 days kakunda 7days lo kuda compelte chayavachu konchem thelapa galaru

  ReplyDelete
 112. Thanks chennakesava garu , i felt very happy after reading ramayanam

  ReplyDelete
 113. I felt very happy after reading ramayanam . so than you chennakesava garu..

  ReplyDelete
 114. Mundugaa, Guruvu(Valmiki) gaakri naa sashtanga vandanaalu.

  Eee Amruthaanni manaku ardam ayye tattu vivarinchina Chaganti Koteswara Rao gaari satha koti vandanalu. Adi online lo petti andariki andubatu chesina vaariki naa kruthagnathalu.

  Eee amruthaanni entha vinna entha chadivinaa inka inka chadavali vinaali anipisthundi.

  Lots of thanks to your efforts.

  Andariki Subham kalugu gaka... Jai Sriram!!! Jai Sriram!!! Jai Sriram!!!

  ReplyDelete
 115. Challa baga ardam ayindi ramaynam kallku kattinattu rasaru .
  Mee rasina nadhuku andariki ramyanam chaduvukonae avkasham ichinadhuku
  aa sri ramudu asisullu eppudu meeku untay.

  ReplyDelete
 116. MEERU RASINA EE RAMAYANAM NALANTI SADINCHALI ANUKUNNA PRATVARIKI KUDA VARAM LANTIDI MARIOKA VISAYAM MAA KOSAM MALANTIVALLA KOSAM DAYACHESI BAGAVATH GEETA NI KUDA RAYAVALASINDIGA KORUKUNTUNNA ADI SATYAME KADU EE TARAM VALLAKI KAVALSINA SATYANVESANA SAMAJAM MARADANIKI UNNA OKEOKA AVAKASAM ANDUKE BAGAVATH GEETA RAYAVALASINDINGA KORUKUNTUNNANU

  ReplyDelete
 117. 'Even if the whole sky were used as a paper and all the waters of the Universe were used as ink, it would just not suffice to pen down the glories of Rama Nama!'

  Thank u very much sir...jai sree ram

  ReplyDelete
 118. Thank you very much for reading such a grateful Ramayanam

  ReplyDelete
 119. JAI SRI RAM...........................

  ReplyDelete
 120. Thanq and god bless you chennakesava gaaru...innalaki mee blog valla sampoorna ramayanam chadive avakasam naakochindi..

  ReplyDelete
 121. thank you chennakesav garu god bless you please translate maha bharatham in telugu
  mi krushi ki aa devudu kuda santhisistadu

  ReplyDelete
 122. Hello Chennakesav garu.. mundu ga vamlmiki ramayanani telugu lo pettinanduku danyavadhalu.. naku oka chinna sandeham. Sriramudu, sita ela ekkada tana bouthikam ga paramapadincharu.. avi meeku teliste vaatini kuda telugu lo anuvadinchi blog lo pedatarani asistunnanu.

  ReplyDelete
 123. awesome and thank you so much for posting this, I had wonderful experience reading this ramayanam.

  ReplyDelete
 124. Jeevitham lo first time ramayanam chadivanu me valla,thank you so much chenna kesav garu.God bless you.

  ReplyDelete
 125. Feels great and peaceful reading Ramayana from this blog. I personally felt more connected reading from this blog than Ramayana book i read earlier. Thank you very much !!

  ReplyDelete
 126. chenna kesava gaaru. maaku bhagavatham chadavalani unnadhi.meeru inthe adbhuthangaa blog thayaru chestaru anukuntunnamu...hare rama hare rama rama rama hare hare...hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare....

  ReplyDelete
 127. Thankyou is a very small word for your work. You are really great. Jai Sri Ram

  ReplyDelete
 128. మధురమైన పదార్థాన్ని తింటున్న కొద్దీ తినాలని పిస్తుంది. ఆ రుచి ని ఎంత ఆస్వాదించినా తనివితీరనట్లు , రామాయణం చదువుతున్న కొద్దీ చదవాలని పిస్తోంది . కడుపు వద్దంటున్నా ,కళ్ళు కావాలంటున్నాయన్నట్లు , చదివి చదివి కళ్ళు అలసిపోయినా, మనసు మాత్రం ఇంకా రామ రసాన్ని ఆస్వాదించాలంటోంది . మీ గొప్ప కృషి కి, జనాలకి ఈ రామామృతాన్ని పంచుతున్నందుకు శతకోటి ధన్యవాదాలు

  ReplyDelete
 129. Thank you so much sir, Ramayanam chaduvutunte aapalanipincha ledu thank you thank you

  ReplyDelete
 130. Thank you so much, Chaganti garu. Neenu me sampoorna Bhagavatham kuda chaduvuthunnanu..

  ReplyDelete
 131. Thank You So Much Sir, Chala Bagundhii Sir....

  ReplyDelete
 132. chadinantha sepu prathi di mana kalla mundu jaruguthunnatuluga rasasu chala bagundi ,ela mana hindu darmanni rakshinchadam kosam meru pade thapana abinandaniyam ......

  ReplyDelete